O nás


portretCílem společnosti Surety partners, s.r.o. je poskytovat svým klientům produkty v oblasti zajištění a pojištění finančních záruk. Jedná se zejména o zajištění a pojištění záruky za celní dluh, záruky za spotřební daně a různých druhů smluvních záruk.

Právní předpisy EU umožňují, aby pojišťovna se sídlem v některém ze členských států EU vystupovala jako ručitel při zajištění celního dluhu formou ručení nebo zajištění spotřební daně formou ručení.

Hlavní činností společnosti Surety partners, s.r.o. je poskytování komplexního servisu v oblasti zajištění a pojištění záruk, včetně součinnosti při likvidaci případných pojistných událostí.

Management společnosti má více jak 18letou praxi v této specifické oblasti pojištění speciálních finančních rizik na českém pojistném trhu.

Pro zajištění záruky za celní dluh a záruky za spotřební daně společnost Surety partners, s.r.o. působí jako zástupce pojišťoven, které jsou v postavení ručitele, zmocněný k vystavování, podepisování a doručování záručních listin příslušnému orgánu státní správy a k provádění s tím spojených procesních úkonů.

Pro ostatní pojištění finančních rizik využívá pojistných a zajistných kapacit nejen v ČR, ale i v zahraničí.


Záruky


Záruky vystavené ručitelem:

 • Pojišťovnou neovlivňují bankovní angažovanost subjektu, tj. nečerpají úvěrové limity, a tudíž neomezují čistý pracovní kapitál subjektu.
 • Pojišťovnou subjektům nezvyšují evidenci finančních závazků vůči bance, s výjimkou nákladů na zaplacené pojistné, což má pozitivní dopad na „cash flow“ tohoto subjektu.
 • celni_dluh_2V České republice je celá řada podnikajících subjektů, které se účastní přímo i nepřímo obchodních operací při provádění zahraničně obchodní činnosti se subjekty se sídlem v třetích – v nečlenských státech EU. Pokud předmětem takových obchodů je přeprava (tranzit) nebo dovoz zboží do EU, včetně České republiky, nebo vývoz zboží z EU, nakládání s takovým zbožím podléhá formalitám stanoveným celními předpisy EU a České republiky. Na dováženém zboží do EU váznou fiskální dávky, jako je clo a nepřímé daně. Pokud cla a daně nejsou bezprostředně placeny, celní předpisy vyžadují při nakládaní se zbožím podléhajícím celnímu dohledu zajištění celního dluhu, tedy poskytnutí záruky za tato cla a daně.

  Pojišťovny prostřednictvím společnosti Surety partners s.r.o. poskytují takovéto záruky svým klientům.

  Hospodářské subjekty, které využívají záruk za celní dluh vystavených pojišťovnou, jsou zejména:

  1. Dopravci a zasílatelé, pokud zboží pod celním dohledem dopravují v celním režimu tranzitu.
  2. Zasílatelé a další subjekty, pokud poskytují služby v oblasti celního řízení při propuštění zboží do některého z dovozních celních režimů nebo zpětného vývozu zboží z EU, zejména v postavení deklaranta nebo v nepřímém zastoupení.
  3. Ostatní podnikající subjekty, pokud v rámci své podnikatelské činnosti využívají při dovozu zboží do EU celní režimy s hospodářským účinkem a s podmíněným osvobozením od dovozního cla a dovozních nepřímých daní, jako jsou např. provozovatelé celních skladů, subjekty využívající aktivní zušlechťovací styk při smluvním přepracování, opracování, opravách či montáži dovezeného zboží s cílem jeho zpětného vývozu z EU.

  Podmínky, které celní předpisy stanoví pro zajištění celního dluhu, zejména pro zajištění celního dluhu poskytnutím ručení formou záruky, jsou spojeny s celou řadou úzce zaměřených odborných činností. Společnost Surety partners, s.r.o. vyhotovuje finanční a rizikovou analýzu nezbytnou pro přípravu, uzavření a vystavení příslušné záruční listiny. Zároveň se aktivně podílí na likvidaci případné škodné události, tzn. případy, kdy pojišťovna v postavení ručitele má uhradit za subjekt, za který byla záruka vystavena, vzniklý celní dluh. Splnění takto stanovených podmínek zajišťuje pro ručitele – pojišťovnu společnost Surety partners, s.r.o.

  rafinerka upravaSpotřební daň je nutné vždy zaplatit, pokud má být volně nakládáno s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani. Podle současné právní úpravy se jedná o spotřební daně z lihu, z cigaret a tabákových výrobků, z minerálních olejů, z piva a vína. Právní předpisy EU a České republiky stanoví přesné podmínky, za kterých je možné s podmíněným osvobozením od spotřebních daní vybrané výrobky vyrábět, skladovat, dopravovat, včetně přeprav vybraných výrobků na daňovém území ČR, přeprav mezi členskými státy EU nebo přeprav vybraných výrobků spojených s jejich dovozem nebo vývozem v rámci obchodování s třetími zeměmi. Právní předpisy EU a České republiky také stanovují zvláštní podmínky pro uvádění vybraných výrobků do tzv. volného daňového oběhu v ČR, tzn. jejich zdanění a volné nakládání s nimi ke skutečné spotřebě.

  Obdobně jako celní předpisy stanovují povinnost zajištění celního dluhu, právní předpisy EU a České republiky upravující správu spotřebních daní stanovují podmínky pro povinné zajištění spotřebních daní, pokud jsou vybrané výrobky vyráběny nebo je s nimi jinak nakládáno při jejich skladování nebo dopravě v režimu s podmíněným osvobozením od daně.

  Pojišťovny prostřednictvím společnosti Surety partners s.r.o. poskytují takovéto záruky svým klientům.

  Hospodářské subjekty, které využívají zajištění spotřební daně formou záruky za spotřební daň vystavené pojišťovnou, mohou být:

  1. Výrobci vybraných výrobků, když výroba vybraných výrobků s výjimkou pěstitelského pálení lihu je možná jen v podmínkách povolených daňových skladů.

  2. Provozovatelé daňových skladů, pokud daňové sklady slouží ke skladování, přijímání a odesílání vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně a také poskytují zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně.

  3. Držitelé povolení oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků z režimu dopravy vybraných výrobků s podmíněným osvobozením od spotřební daně, pokud jsou tyto dopravovány mezi členskými státy EU.

  Podmínky, které předpisy upravující správu spotřebních daní, stanoví pro zajištění spotřební daně, zejména pro zajištění spotřební daně poskytnutím ručení formou záruky, jsou spojeny s celou řadou úzce zaměřených odborných činností.
  Společnost Surety partners, s.r.o. vyhotovuje finanční a rizikovou analýzu nezbytnou pro přípravu, uzavření a vystavení příslušné záruční listiny. Zároveň se aktivně podílí na likvidaci případné škodné události, tzn. případy, kdy pojišťovna v postavení ručitele má uhradit za subjekt, za který byla záruka vystavena, vzniklou daňovou povinnost. Splnění takto stanovených podmínek zajišťuje pro ručitele – pojišťovnu společnost Surety partners, s.r.o.

  Subjekt (např. odběratel nebo zadavatel) může požadovat od svého dodavatele záruku za splnění jeho dodavatelských závazků nebo záruku za splnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Pro následující druhy záruk může pojišťovna vystupovat jako ručitel:

 • Záruka za nabídku (Bid Bond)
 • Záruka za akontaci (Advance Payment bond)
 • Záruka za řádné provedení kontraktu (Performance Bond)
 • Záruka za zádržné za provedené práce (Retention Bond)
 • Záruka za splnění závazku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu
 • Ostatní záruky
 • Subjekty, které využívají smluvní záruky, jsou zejména stavební společnosti, strojírenské společnosti, výrobní subjekty, dodavatelé technologických celků, dodavatelé služeb apod.

  Likvidace pojistných událostí


  V souladu s platnou legislativou má celní úřad právo uplatňovat plnění z přijaté záruky za celní dluh nebo ze záruky za spotřební daně.

  Společnost Surety partners, s.r.o. svým klientům poskytuje službu při vystavování těchto záruk, ale zejména je nápomocna při řešení potenciálních škodných a pojistných událostí, kdy celní úřad žádá o plnění z poskytnutého ručení formou záruky. Naše mnohaleté zkušenosti potvrzují, že lze mnoho požadavků na plnění z poskytnuté záruky efektivně odvrátit před výplatou pojistného plnění a tím minimalizovat dopady na hospodaření subjektu, na jeho „cash flow“ a na cenu za poskytnutí stejného ručení do budoucnosti.

   

  likvidace_2Co má udělat klient (subjekt) v případě, že je vůči němu uplatněno plnění v rámci pojišťovnou poskytnutého ručení (např. orgánem celní správy):

 • Neprodleně informovat společnost Surety partners, s.r.o. o takovémto požadavku, případně avizovat, že k takovému kroku dojde;
 • Úzce spolupracovat se společností Surety partners, s.r.o. při řešení tohoto požadavku, zejména s ohledem na krátké lhůty mezi vzneseným požadavkem a datem povinnosti plnit;
 • Určit pro jakékoliv škody jednu pověřenou osobu, která se touto problematikou zabývá a která je v pravidelném kontaktu se společností Surety partners, s.r.o.

 • Kontakt

  Surety partners, s.r.o.
  Sídlo: Prvního pluku 347/12a, Karlín, 186 00 Praha 8

  Telefon: +420 603 543 215
  Email: info@suretypartners.cz

  IČ: 247 62 709
  DIČ: CZ24762709

  Registrace ČNB:
  Pojišťovací agent – registrován pod číslem 122320PA
  (Zobrazit certifikát)
  Samostatný likvidátor pojistných událostí – registrován pod číslem 122321SLPU
  (Zobrazit certifikát)